\documentclass[style=upen]{powerdot} %upen \usepackage[utf8]{vietnam} \def\gl{\textbackslash} %% Định nghĩa dấu \ %% Hết preamble demo00,01,03 \usepackage{amssymb,amsmath,amstext} \usepackage{pst-plot} \usepackage{multido} \usepackage{fp} %%Các định nghĩa màu dùng trong các hộp, hình chữ nhật của hình vẽ \newrgbcolor{sumcolor}{.78 .82 .85}% \newrgbcolor{remcolor}{1 .84 .73}% \newcommand{\sumframe}[2]{\psframebox*[fillcolor=sumcolor,border=.5pt,bordercolor=black,shadow=true,shadowcolor=gray]{% \parbox[c]{#1}{#2}}}% \begin{document} \begin{slide}[trans=Wipe]{\color{red}{So sánh phân hoạch}} \parbox{9.4cm}{ % Hai ví dụ sau đây cho thấy tổng Riemann phụ thuộc vào cách chúng ta chọn các điểm chia. Hiển nhiên việc chọn càng nhiều điểm chia thì diện tích tính được càng gần đúng với diện tích thật. Xem hai hình minh họa đưới đây và kết quả thu được trong hai trường hợp: } %parbox %\end{slide} %\end{document} \multido{\na=2+1}{10}{% \rput(2,-1){ \onslide*{\na}{\pspicture[](0,0)(2,5) \psset{xunit=1.5cm,yunit=.7cm} \FPeval{\delx}{2/ \na}\FPset{\xi}{0}\FPset{\sum}{0} \multido{\nb=1+1}{\na} { \FPeval{\xiplus}{\xi+\delx} \FPeval{\yi}{(\xi)*(\xi)+1} \pscustom[linecolor=blue]{\gsave \psline[linewidth=.5pt,linecolor=black](\xi,0)(\xiplus,0) \psline[linewidth=.5pt,linecolor=black](\xiplus,\yi)(\xi,\yi) \fill[fillstyle=solid,fillcolor=remcolor] \grestore} \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xi,0)(\xiplus,0) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xiplus,\yi)(\xi,\yi) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xi,0)(\xi,\yi) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xiplus,0)(\xiplus,\yi) \FPeval{\xi}{\xi+\delx} \FPeval{\sum}{\sum+\yi} \FPeval{\area}{\sum*\delx} \FPround{\area}{\area}{4}\rput(1,-1){\sumframe{4cm}{{}\hspace{.3cm}$\mathcal{R}(f,\na,S_L)=\area$}}} \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.8pt,linecolor=blue]{0}{2}{x 2 exp 1 add} \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](0,0)(0,1) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](2,0)(2,5) \endpspicture }} \rput(7,-1){ \onslide*{\na}{\pspicture[](0,0)(2,5) \psset{xunit=1.5cm,yunit=.7cm} \FPeval{\delx}{2/ \na}\FPset{\xi}{0}\FPset{\sum}{0} \multido{\nb=1+1}{\na} { \FPeval{\xiplus}{\xi+\delx} \FPeval{\yi}{(\xiplus)*(\xiplus)+1} \pscustom[linecolor=blue]{\gsave \psline[linewidth=.5pt,linecolor=black](\xi,0)(\xiplus,0) \psline[linewidth=.5pt,linecolor=black](\xiplus,\yi)(\xi,\yi) \fill[fillstyle=solid,fillcolor=remcolor] \grestore} \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xi,0)(\xiplus,0) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xiplus,\yi)(\xi,\yi) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xi,0)(\xi,\yi) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](\xiplus,0)(\xiplus,\yi) \FPeval{\xi}{\xi+\delx} \FPeval{\sum}{\sum+\yi} \FPeval{\area}{\sum*\delx} \FPround{\area}{\area}{4}\rput(1,-1){\sumframe{4cm}{{}\hspace{.3cm}$\mathcal{R}(f,\na,S_R)=\area$}}} \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.8pt,linecolor=blue]{0}{2}{x 2 exp 1 add} \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](0,0)(0,1) \psline[linewidth=.8pt,linecolor=black](2,0)(2,5) \endpspicture }}} \end{slide} \end{document}