\documentclass[10pt,a4paper]{article} \usepackage[utf8x]{vietnam} \usepackage{ucs} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb,enumerate} \begin{document} \begin{enumerate}[{CHƯƠNG} I.] \item TÂP HỢP, MỆNH ĐỀ \begin{enumerate}[{$\mathsection$} 1.] \item MỆNH ĐỀ \begin{enumerate}[I] \item Định nghĩa \begin{enumerate}[1)] \item Mệnh đề \item Mệnh đề chứa biến \end{enumerate} \item Định lý \end{enumerate} \item TẬP HỢP \item CÁC TẬP THƯƠNG DÙNG \end{enumerate} \item HÀM SỐ BẬC NHẤT,BẬC HAI \item PHƯƠNG TRÌNH,HỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT,BẬC HAI \item BẤT ĐẲNG THỨC,BẤT PHƯƠNG TRÌNH \item GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC \end{enumerate} \end{document}