\documentclass[10pt]{article} \usepackage{mathptmx} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym,amscd,amsthm} \usepackage{indentfirst} \usepackage[mathscr]{eucal} \usepackage{graphicx} \usepackage{eso-pic} \usepackage{fancybox} \usepackage[colorlinks=true]{hyperref} %Kích thước của trang đề thi \usepackage[a4paper,left=20mm,right=20mm,top=15mm,bottom=15mm]{geometry} \renewcommand{\baselinestretch}{1} \definecolor{lightgray}{gray}{.95} %Nội dung của đề thi \begin{document} \AddToShipoutPicture{\AtTextCenter{\makebox(0,0)[c]{\resizebox{\textwidth}{!}{\rotatebox{60}{\textsf{\textbf{\color{lightgray}Châu Ngọc Hùng}}}}}}} %Phần tiêu đề của đề thi \thispagestyle{empty} \shadowbox{\parbox{6.3in}{ \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth} \centering { \small Trường THPT Ninh Hải}\\ {\it Tổ Toán}\\ {Đề thi số: 0} \end{minipage} \begin{minipage}[b]{0.65\textwidth} \centering {\bf ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2011}\\ {\bf Môn thi: Toán}\\ {\it Thời gian làm bài: 180 phút} \end{minipage} }} %Phần câu hỏi của đề thi \subsubsection*{ PHẦN CHUNG (7 điểm) Cho tất cả thí sinh} \begin{description} \item[Câu I.] (2 điểm)\\ Cho hàm số \\ \fbox{\bf1} Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị $(C)$ của hàm số. \\ \fbox{\bf2} Tìm các giá trị \item[Câu II.] (2 điểm)\\ \fbox{\bf1} Giải phương trình : \\ \fbox{\bf2} Giải hệ phương trình : \item[Câu III.] (1 điểm)\\ Tính tích phân \item[Câu IV.] (1 điểm)\\ Cho hình chóp \item[Câu V.] (1 điểm)\\ Cho các số dương \end{description} \subsubsection*{ PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B} \subsubsection*{\fbox{Phần A theo chương trình chuẩn}} \begin{description} \item[Câu VIa.] (2 điểm)\\ \fbox{\bf1} Trong mặt phẳng với hệ toạ độ $Oxy$ \\ \fbox{\bf2} Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ \item[Câu VIIa.] (1 điểm)\\ Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức \end{description} \subsubsection*{\fbox{Phần B theo chương trình nâng cao}} \begin{description} \item[Câu VIb.] (2 điểm)\\ \fbox{\bf1} Trong mặt phẳng với hệ toạ độ $Oxy$ \\ \fbox{\bf2} Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ \item[Câu VIIb.] (1 điểm)\\ Cho 2 phương trình \end{description} \end{document}