\documentclass[12pt, a4paper]{article} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage[twoside,inner=2cm, outer=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry} \usepackage{fancybox} \usepackage{amsmath} \newcommand{\vt}[1]{\overrightarrow{#1}} \newcommand{\haicot}[2]{ \begin{tabular}{| p{.5\textwidth} | p{.5\textwidth} |} \hline \begin{minipage}{.48\textwidth} #1 \end{minipage} & \begin{minipage}{.48\textwidth} #2 \end{minipage} \\ \hline \end{tabular} \\ } \newcommand{\boncot}[4]{ \begin{tabular}{| p{.08\textwidth} | p{.29\textwidth} | p{.29\textwidth} | p{.29\textwidth} |} \hline \begin{minipage}{.07\textwidth} #1 \end{minipage} & \begin{minipage}{.28\textwidth} #2 \end{minipage} & \begin{minipage}{.28\textwidth} #3 \end{minipage} & \begin{minipage}{.28\textwidth} #4 \end{minipage} \\ \hline \end{tabular} \\ } \title{Giáo án: PHÉP TỊNH TIẾN} \author{Giáo viên Toán} \begin{document} \maketitle \section{Mục đích yêu cầu} \subsection{Kiến thức} \begin{itemize} \item Học sinh nắm được khái niệm phép tịnh tiến \item Các tính chất của phép tịnh tiến \item Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến \end{itemize} \subsection{Kỹ năng} \begin{itemize} \item Xác định được ảnh của một điểm, một hình qua một phép tịnh tiến cho trước \item Sử dụng được biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến để tìm tạo độ của một điểm, phương trình của một đường thẳng \end{itemize} \subsection{Tư duy} \begin{itemize} \item Rèn luyện năng lực tìm tòi sáng tạo \item Phát triển tư duy logic \end{itemize} \subsection{Thái độ} \begin{itemize} \item Liên hệ được với nhiều vấn đề có thực trong thực tế với phép tịnh tiến \item Có nhiều sáng tạo trong hình học, hứng thú học tập, phát huy tính độc lập trong học tập. \end{itemize} \section{Phương pháp} \begin{itemize} \item Nêu và giải quyết vấn đề \item Hoạt động nhóm \end{itemize} \section{Chuẩn bị của giáo viên và học sinh} \begin{itemize} \item Giáo viên: Hình vẽ từ 1.1 đến 1.8 SGK \item Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, ôn tập lại về phép biến hình \end{itemize} \section{Tiến trình lên lớp} \subsection{Ổn định lớp} \subsection{Kiểm tra bài cũ} \subsection{Bài mới} \textbf{HOẠT ĐỘNG 1: Định nghĩa} \\ \haicot{\textbf{HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN}}{\textbf{HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH}} \boncot{...}{\textit{Đặt vấn đề:} Cho trước vectơ $\vt{v}$ và một điểm $M$. Xác định được bao nhiêu điểm $M$ sao cho $\vt{MM'}=\vt{v}$}{Chỉ duy nhất một}{...} \boncot{...}{Dẫn dắt đến định nghĩa phép tịnh tiến}{Một học sinh đọc định nghĩa phép tịnh tiến SGK}{...} \boncot{...}{Giáo viên nêu công thức \fbox{$T_{\vt{v}}(M)=M'\Leftrightarrow\vt{MM'}=\vt{v}$} }{Ghi nhận công thức}{...} \boncot{...}{Khi $\vt{v}=\vt{0}$. Phép tịnh tiến là phép gì đã học}{Là phép đồng nhất}{...} \boncot{...}{...}{...}{...} Và còn nữa ... \end{document}