\documentclass[12pt, a4paper]{article} \usepackage{lettrine} \usepackage{xltxtra} \usepackage{relsize} \usepackage{xecolour} \usepackage{bclogo} %\usepackage{empheq} %\everymath{\color{blue}}\everydisplay{\color{red}} \setmainfont{Charis SIL} \usepackage{rerunfilecheck} \usepackage[dvipdfmx,final]{movie15} \usepackage[loop, autoplay, xetex]{animate} \usepackage[xetex]{hyperref} \begin{document} \thispagestyle{empty} {\centerline{\relsize{+5}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UTM/]{UTM Dai Co Viet}Chúc mừng\footnote{Thầy \textcolor{cyan}{\relsize{+1}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/]{hlnetco1}Nguyïîn Quang Thi} gởi tặng học trò, năm học {\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UTM/]{UTM Dai Co Viet}2010-2011}. Hãy dùng chương trình \textsf{Adobe Reader} mở file này nhé!} sinh nhật học trò Phạm Thị Vân Trà!}} {\centerline{\relsize{+1}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UTM/]{UTM Dai Co Viet}19/04/1990 - 19/04/2011}} \begin{center} \includemovie[autoplay, text={\includegraphics[scale=0.15]{thipic/logoconco}}]{7.5cm}{2.5cm}{thimovie/free_flash_clock_161.swf} \end{center} \begin{bclogo}[ombre=true, epOmbre =0.125, couleurOmbre= black!30, couleur= green!10, arrondi =0.25, barre = snake, tailleOndu = 2, logo= \bccrayon]{{\relsize{+7}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UVN/]{UVNKieu_B}...Sinh nhật thật sự của bạn xảy ra chỉ một lần sau mỗi 7 năm...}} \relsize{+4}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UVN/]{UVNKieu_R} \lettrine[lines=3, slope=-0.25cm, findent=-0.25cm, nindent=0.3cm]{ \begin{animateinline}{0.5} {M} \newframe{\textcolor{blue}{M}} \newframe{\textcolor{red}{M}} \newframe{\textcolor{green}{M}} \end{animateinline} }{}ặc dù bạn có thể tổ chức sinh nhật của mình hàng năm, nhưng sinh nhật thật sự của bạn xảy ra chỉ một lần sau mỗi 7 năm! Không kể những năm nhuận, cái ngày bạn chào đời sẽ di chuyển đến ngày tiếp theo của tuần đó sau mỗi năm. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày thứ Năm, ngày \textcolor{blue}{\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UVN/]{UVNKieu_B}19/04}, năm sau, \textcolor{blue}{\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UVN/]{UVNKieu_B}19/04} sẽ rơi vào ngày thứ Sáu, năm sau nữa sẽ rơi vào thứ Bảy, và cứ thế. Điều đó có nghĩa là việc tổ chức hàng năm thật sự là dành cho ngày tháng bạn được sinh ra, không phải sinh nhật của bạn, và thật sự ngày sinh của bạn (ngày bạn chào đời) xảy ra chỉ một lần sau mỗi 7 năm. \end{bclogo} Nhấn vào \includemovie[loop, text={ \begin{animateinline}{0.5} {\textcolor{blue}{đây}} \newframe{\textcolor{cyan}{đây}} \newframe{\textcolor{red}{đây}} \newframe{\textcolor{blue}{\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/]{Awesome 80s BV}E}} \end{animateinline} }]{}{}{thimovie/Khuc_Hat_Mung_Sinh_Nhat_Phan_Dinh_Tung.wma} để nghe bài hát { \relsize{+3}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UTM/]{UTM Billhead 1910} \begin{animateinline}{0.5} {\textcolor{blue}{Khúc hát mừng sinh nhật}} \newframe{\textcolor{cyan}{Khúc hát mừng sinh nhật}} \end{animateinline} } của ca sĩ {\relsize{+1}\fontspec[ExternalLocation, Path = thifontsmile/UVN/]{UVNThoiDai2}Phan Đình Tùng} nhé! \end{document} Allthough you might celebrate your birthday every year, your actual birthday only occurs onece every 7 years! Not counting leaping years, the date you wereb born on moves each year to the following day of the week. For example, if you were born on Thurday April 19th, the following year, April 19th will fall on a Friday, the year after on Saturday, and so on. This means your annual celebration is actually for your birth date, not your birthday, and in truth your birth day (the actual day you were born on) occurs only every 7 years! Birthdays are good for you. Statistics show that the people who have the most live the longest. Sinh nhật rất tốt cho bạn. Các thống kê cho thấy ai mà có nhiều sinh nhật nhất là người sống thọ nhất. Larry Lorenzoni