% KHONG THAY DOI CAC THONG SO KHOANG CACH%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \documentclass[a4,11pt]{cpro} \setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin} \usepackage{graphics} \usepackage{graphicx} \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,color} \usepackage[mathscr]{eucal} \usepackage[utf8x]{vietnam} \begin{document} \def\figup{\pagebreak$\quad$\vskip-0.7cm} \def\Mr{\MakeUppercase} \def\vsa{\vskip-0.2cm} \def\vssa{\vskip-0.4cm} \def\vs{\vskip0.2cm} \def\vsm{\vskip0.1cm} \def\vss{\vskip0.4cm} \def\bce{\begin{center}} \def\ece{\end{center}} \def\n{\noindent} \def\nn{\nonumber} \def\ce{\centerline} \def\disp{\displaystyle} \def\abs{\begin{abstract}} \def\eabs{\end{abstract}} \parindent=1.05cm %PAGE_NUMBER%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \Pronumber{35}\Year{2010} \Page{1}\Endpage{3} %TITLE OF THE ARTICLE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \title {\large KHI KHẢO SÁT TÊN BÀI IN HOA, DÒNG 1\\ KHI QUÁ DÀI TÊN BÀI IN SANG DÒNG 2 } \date{30-09-2010} %Ngay nhan bai \maketitle %SHORTEN NAME OF AUTHORS AND TITLE OF THE ARTICLE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \markboth{TEN CAC TAC GIA, VIET HOA...}{DAY LA TEN BAI RUT GON, VIET HOA...} %AUTHORS AND ADDRESSES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \begin{center} TÊN TÁC GIẢ 1, TÊN TÁC GIẢ 2 VIẾT HOA\\ {\it Tên cơ quan chung của hai Tác giả 1 và 2, viết chữ thường, in nghiêng\\ } TÊN TÁC GIẢ 3 VIẾT HOA\\ {\it Tên cơ quan của Tác giả 3, viết chữ thường, in nghiêng\\ } \end{center} %ABSTRACT %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \abs %Phan Abstract Tóm tắt bài báo cần viết ngắn gọn, không quá 10 dòng, nêu rõ vấn đề được nghiên cứu, phương pháp được sử dụng trong bài báo, đồng thời nêu bật các kết quả chính thu được trong bài, ý nghĩa khoa học nổi bật của kết quả. Trong bài này, chúng tôi trình bày tóm tắt những quy định khi soạn toàn văn báo cáo bằng Latex để gửi đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc theo định chuẩn của Tạp chí Communication in Physics được thiết lập trong class style "cpro.cls". Bài này do anh Nguyễn Hồng Quang (TTVLLT) biên soạn bằng tiếng Việt dùng Texmaker kết hợp với MiKTeX, v.v... \eabs %NOI DUNG BAI BAO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \section{INTRODUCTION - TIÊU ĐỀ LỚN VIẾT HOA} Trong bài mẫu này, chúng tôi coi như các bạn đã biết sử dụng thành thạo LaTex rồi. Các bạn mới làm quen với LaTex có thể tìm hiểu về nó trong \cite{Lamport, Latex}. Mục đích của "bài báo" này là minh họa những quy định chung của Kỷ yếu Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc theo định chuẩn của Tạp chí Communication in Physics về cách trình bày bài báo mà các tác giả phải tuân theo khi soạn file LaTex của bài toàn văn gửi tới Ban biên tập trước khi nó được chuyển cho phản biện nhận xét. \section{CÁC QUY ĐỊNH CHUNG} \subsection{Các quy định chung về định dạng - Tiêu đề con, viết thường} Bài toàn văn đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không vượt quá {\bf 8 trang} đối với báo cáo mời, và {\bf 6 trang đối với báo cáo thường}, bao gồm cả hình vẽ, tài liệu tham khảo và phụ lục nếu có. Bài gửi đăng trong Communication in Physics phải viết bằng tiếng Anh. Để soạn tiếng Việt (như bài này) cần dùng gói tiếng Việt $\backslash$usepackage[utf8]\{vietnam\}. Khi soạn tiếng Anh, thì chuyển nó thành chú thích (\% $\backslash$usepackage[utf8]\{vietnam\}) Bài toàn văn cần soạn theo LaTex, chỉ sử dụng các style chuẩn của LaTex và class style "cpro.cls" do Tạp chí Communication in Physics cung cấp. Nếu tác giả có sử dụng thêm các style riêng của mình để viết bài thì tác giả cần gửi cả những file style này cho Ban biên tập. Mẫu bài toàn văn "sample.tex", và "cpro.cls" chứa trong file nén "Paper$\_$template.zip" có thể tải về từ Website của Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc: \\ \centerline {\it http://www.iop.vast.ac.vn/theor/conferences/nctp/} Kích cỡ trang giấy, lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, khoảng cách giữa các dòng, cỡ font chữ trong bài, v.v... đã được ấn định sẵn trong các file mẫu, không được thay đổi. Tiêu đề lớn (section) được viết chữ hoa bằng lệnh Latex $\backslash$section\{TIÊU ĐỀ LỚN\}, còn tiêu đề con (subsection) được viết chữ thường bằng lệnh $\backslash$subsection\{Tiêu đề con\}. Để soạn thảo file LaTex, chúng tôi khuyến cáo các bạn dùng phần mềm MikTex, và Texmaker (phần mềm miễn phí cho cả môi trường Windows lẫn Linux \cite{Texmaker},\cite{MiKTeX}). File "cpro.cls" cần được copy vào thư mục tương ứng trong MikTex, hoặc để trong cùng thư mục với tệp nguồn "sample.tex". \subsection{Đánh số tự động các công thức và cách chỉ dẫn công thức} LaTeX tự động đánh số công thức khi gặp $\backslash$begin\{equation\}. Nếu không muốn đánh số công thức thì sử dụng $\backslash$begin\{equation*\}. Nên gán cho mỗi công thức một nhãn (label) để sau này ta dùng khi chỉ dẫn đến nó. Ví dụ hai công thức dưới đây được ta gán nhãn tương ứng là "energy" và "alpha" bằng lệnh LaTeX $\backslash$label\{energy\}, $\backslash$label\{alpha\}. Năng lượng của electron được biểu diễn bằng công thức sau \begin{equation} \label{energy} H=E_g+\frac{\vec{p_e^2}}{2 m_e^*}+ V_{\textrm{conf}}(\vec{r_e}) \ , \end{equation} với $m_e^*$ là khối lượng hiệu dụng của electron trong chất bán dẫn. Công thức để xác định $\alpha$ là \begin{equation} \label{alpha} \alpha = \frac{\beta^\gamma}{\lambda} \int_{0}^{\infty}f(x) dx\ . \end{equation} Để chỉ dẫn đến công thức nào đó, ta sử dụng "nhãn" của nó trong lệnh LateX $\backslash$ref\{nhãn\}. Ví dụ câu LaTex sau: \\ {\it ``Chú ý dấu phẩy trong công thức ($\backslash$ref\{energy\}) và dấu chấm trong công thức ($\backslash$ref\{alpha\})''} sẽ cho ta kết quả hiển thị như sau:\\ {\it ``Chú ý dấu phẩy trong công thức} (\ref{energy}) {\it và dấu chấm trong công thức} (\ref{alpha})''. \subsection{Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn} Tài liệu trích dẫn được liệt kê trong `thebibliography' ở cuối bài theo quy cách:\\ Tên các tác giả, {\it Tên Journal in nghiêng} {\bf Số Volumn in đậm} (Năm) Trang, ví dụ:\\ \cite{Quang} N. H. Quang, S. Ohnuma, A. Natori, {\it Phys. Rev.B} {\bf 62} (2000) 12955. Mỗi một tài liệu trích dẫn ta nên đánh dấu bằng một từ, ví dụ tài liệu trên đánh dấu bằng tên tác giả \{Quang\} được viết trong LaTeX như sau:\\ $\backslash$bibitem\{Quang\} N. H. Quang, S. Ohnuma, A. Natori, \{$\backslash$it Phys. Rev.B\} \{$\backslash$bf 62\} (2000) 12955. Khi muốn trích dẫn tới tài liệu \{Quang\} này, ta dùng lệnh Latex $\backslash$cite\{Quang\} và thu được \cite{Quang}. Tương tự như thế, ta có thể trích dẫn liền ba bài báo, ví dụ lệnh Latex $\backslash$cite\{Lamport,Texmaker,Quang\} cho ta kết quả hiển thị \cite{Lamport,Texmaker,Quang}. \subsection{Cách đưa hình vẽ vào trong bài} Trong mục này chúng tôi minh họa cách đưa một hình vẽ trong LaTex. Ta có thể sử dụng các ảnh dạng *.pdf, *.png, *.ps, *.eps, *.bmp, *.jpg. Ví dụ, hình ~\ref{fig1} là ảnh được nhập từ file "fig1.pdf" vào vùng chữ nhật có chiều dài 7cm bằng nhóm lệnh\\ $\backslash$begin\{figure\}[h]\\ $\backslash$includegraphics[width=7cm]\{fig1.pdf\} $\backslash$caption\{Đây là figure caption: ...\}, v.v... \begin{figure}[h] \includegraphics[width=7cm]{fig1.pdf} \caption{Đây là figure caption: Đường liền nét là kết quả lý thuyết, những điểm rời rạc là kết quả thực nghiệm \cite{Quang2}. } \label{fig1} \end{figure} \section{CONCLUSION} Chúng tôi đã minh họa một cách rất tóm tắt những quy định về cách trình bày bài toàn văn đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc theo chuẩn chung của Tạp chí Communication in Physics. Phần còn lại dưới đây là minh họa cách trình bày cảm ơn và liệt kê danh mục các tài liệu trích dẫn. Nếu có phụ lục thì dùng $\backslash$section$\ast$\{Appendix\}. \section*{ACKNOWLEDGMENT} Mục này không đánh số nên dùng dấu * trong $\backslash$section$\ast$\{ACKNOWLEDGMENT\}.\\ The authors would like to thank Prof. XYZ and Dr. ABC for inspiring discussions at earlier stages of the present study. Furthermore, we are indebted to Prof. Trần Khó Tính for critical remarks. Financial support of National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED, project No 103.xx-2010.yy) is gratefully acknowledged. \begin{thebibliography}{99} %Phan trich-dan \bibitem{Lamport}Leslie Lamport, {\it LaTeX: A document preparation system. User's guide and reference manual,} 2nd edition, 1994 Addison-Wesley. \bibitem{Latex}http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX \bibitem{Texmaker}http://www.xm1math.net/texmaker/download.html \bibitem{MiKTeX}http://miktex.org/2.9/setup \bibitem{Quang} N. H. Quang, S. Ohnuma, A. Natori, {\it Phys. Rev.B} {\bf 62} (2000) 12955. \bibitem{Quang2} N. H. Quang, unpublished (2008) \end{thebibliography} \end{document}