\NeedsTeXFormat{LaTeX2e} \documentclass{beamer} \usepackage{vntex} \usetheme[left,width=13mm]{PaloAlto} \newcommand\myhieuung{ %\transblindshorizontal[direction=90] %\transblindsvertical [direction=90,duration=1]% %\transboxin [direction=90,duration=1] \transboxout[direction=270,duration=1] %bạn có thể chọn tuỳ ý! %\transdissolve[direction=90,duration=1] %\transglitter[direction=90,duration=1] %\transsplitverticalin[direction=90,duration=1] %\transsplitverticalout[direction=270,duration=1] %\transsplithorizontalin %\transsplithorizontalout %\transwipe[direction=270,duration=1] %\transduration{2} } \begin{document} \begin{frame} \myhieuung \frametitle{Đây là tiêu đề} nội dung \end{frame} \end{document}