This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Khóa nhiều tài khoản không đăng nhập

Nhiều tài khoản có đăng ký nhưng không đăng nhập từ ... 2006
Added by about 4 years ago

Nhiều tài khoản bị khóa (gần 30) vì có đăng ký nhưng không có đăng nhập vào hệ thống. Có tài khoản chỉ đăng ký mà không chứng thực.

Để đăng ký, bạn cần email có hiệu lực. Thông tin về tài khoản sẽ được chuyển qua email đó.


Comments