This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Matthew Dillon

Added by about 4 years ago

Matthew Dillon sinh ngày 1 tháng 7 năm 1966, làm quen với BSD từ 1985. Matt đã có những đóng góp quan trọng cho dự án FreeBSD (đặc biệt về bộ nhớ ảo), cho tới khi lập ra dự án DragonFly BSD năm 2003 sau khi nhận thấy những bất cập của dòng FreeBSD 5x và những bất đồng với các nhà phát triển khác của FreeBSD.

FreeBSD viết một trình biên dịch riêng (DICE). Các phần mềm mã nguồn mở khác của ông được liệt kê ở http://apollo.backplane.com/FreeSrc. Trong đó, một chương trình thú vị là cpdup có trong DragonFly, được dùng để tạo mirror cho các thư mục (thông minh hơn cp hay rsync).

Trang web của ông có ở http://apollo.backplane.com/, còn trang wiki ở http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Dillon_(computer_scientist).


Comments