This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnMiK-4.0.1 gần xong

Đến thứ Tư có thể công bố bản 4.0.1
Added by over 4 years ago

Hôm nay vnmik 4.0.1 đã gần hoàn tất. Việc cài đặt, cấu trúc gọn đi rất nhiều. Nhưng đã không vượt qua kiểm tra cuối cùng: khi biên dịch tài liệu ra dạng DVI, các font pk đã không được sinh ra và thế là trong Yap với pk mode đã chẳng cho thấy gì hết.

Việc công bố bản VnMiK 4.0.1 đành hoãn lại, không kịp cho tối nay.

Tin mới nhất là TeX on CD đã có bản beta đầu tiên. Tuy nhiên, dự án còn ở tình trạng testing


Comments