This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Xử lý chuỗi trong bash

Bash is slow...
Added by about 4 years ago  »  Votes: 2/2

keywords: bash, string, expansion, substitute

Cho biến

$ foobar="example.net.vn" 

Khi đó, ta có thể tách phần example, .net.vn,... từ chuỗi foobar như sau đây

$ echo ${foobar%.*}    # cho ra example.net
$ echo ${foobar%%.*}   # cho ra example
$ echo ${foobar#*.}    # cho ra net.vn
$ echo ${foobar##*.}   # cho ra vn

Bài tập: thay thế dirnamebasename bởi cách xử lý chuỗi của Bash (Lưu ý: Bash is slow)


Comments

Added by almost 4 years ago

Quy tắc để nhớ là gì: dấu * đại diện cho phần sẽ bỏ đi. Dấu % để chỉ giữ phần đầu, dấu # để giữ phần đuôi, dấu %% và dấu ## để nhấn mạnh việc phân rã hoàn toàn