This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Mở máy ảo VirtualBox từ dòng lệnh

Có cách đơn giản, thay vì phải chạy VirtualBox rồi chọn máy ảo
Added by over 4 years ago  »  Votes: 1/1

Bình thường, để chạy một máy ảo VirtualBox, bạn phải chạy VirtualBox, sau đó chọn máy ảo. Mất thời gian không cần thiết. Vì sau đó, bạn sẽ phải đóng giao diện đồ hoạ của VirtualBox lại.

Ta sẽ tạo ra một alias để chạy nhanh một máy ảo bất kỳ. Đầu tiên, bạn chạy máy ảo như bình thường (theo cách ở trên). Sau đó, Từ shell chạy psgrep để quan sát tiến trình VirtualBox

$ \ps  t | grep VirtualBox
17497 pts/2 SLl 0:25 /bin/VirtualBox -comment vnmik -startvm 8d832e5d-6f64-4148-76a4-c271542ef295
17644 pts/2 S+ 0:00 grep VirtualBox

Trong đó, vnmik là tên máy ảo, dãy số - chữ dài ngoằng là ID của máy ảo này.

Tạo alias trong ~/.bashrc

alias vnmik='/bin/VirtualBox -comment vnmik -startvm 8d832e5d-6f64-4148-76a4-c271542ef295'

Sau khi mở shell mới, bạn có thể chạy từ dòng lệnh để khởi động máy ảo tên vnmik
$ vnmik &

Comments

Added by over 4 years ago

Để đỡ tốn công hơn nữa, dùng dấu & ở cuối

alias vnmik='/bin/VirtualBox -comment vnmik -startvm 8d832e5d-6f64-4148-76a4-c271542ef295 &'

Như vậy, từ shell chỉ việc gõ vnmik mà không cần thêm dấu &
$ vnmik

Added by over 4 years ago

Còn một cách hay nữa, là khởi động máy ảo nhờ vào tên của nó, thay vì id

VirtualBox -startvm "vnmik" 

vnmik là tên của máy ảo, thấy được trong danh sách liệt kê các máy ảo khi chạy VirtualBox không tham số