This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

usb + ethernet

Added by about 4 years ago

Nhà Viettel khuyến mãi cái modem (?) với giá 200 ngàn, nhưng chỉ có một cổng. Ngoài ra còn có thêm cổng USB. Chưa bao giờ thử với cổng USB cả, vì trên Windows phải cài thêm driver phức tạp lắm. Liều một phát xem. Sau khi gắn cáp và xem thử thông tin hệ thống:

$ dmemsg | tail
...
usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 2-1: configuration #2 chosen from 2 choices
eth1: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1d.1-1, CDC Ethernet Device, 00:1f:a4:24:ed:b6
usbcore: registered new interface driver cdc_ether

That's OK! Thiết bị cần có là ở eth1. Vậy khi chỉnh cấu hình mạng, cần chú ý đảo thứ tự (nếu không, phải đổi routing table), trong /etc/rc.conf của Arch Linux:

INTERFACES = (eth1 eth0)

That's great!


Comments

Added by about 4 years ago

Còn trên FreeBSD thì kết quả ra thế này:

cdce0: <Broadcom Corporation USB Network Interface, class 2/0, rev 1.10/1.01, addr 3> on uhub0
cdce0: faking MAC address
cdce0: WARNING: using obsoleted IFF_NEEDSGIANT flag
cdce0: Ethernet address: 2a:0a:2d:01:00:00

FreeBSD is also kool :)

Added by about 4 years ago

Kết quả sau khi kết nối trên FreeBSD, cung cấp nhờ ifconfig -a

cdce0: flags=108802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> metric 0 mtu 1500
    ether 2a:0a:2d:01:00:00
    media: Ethernet 10baseT/UTP
    status: active