This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tin từ CTAN thông qua twitterfeeds

Added by about 4 years ago

Từ hôm nay, bạn có thể theo dõi thông báo về các gói mới, cập nhật,... của CTAN thông qua một trong hai kênh sau:

Thông báo về hai kênh này được Juergen Fenn đưa ra trên nhóm thư texhax.


Comments