This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

các chương trình quản lý gói

dpkg, apt-get, et watch?
Added by almost 4 years ago

Thật tuyệt vời! Arch Linux chỉ có mỗi cái chàng pacman để làm hầu hết mọi thứ, từ cài đặt, tìm kiếm, giải quyết hầu hết các vấn đề cơ bản về gói. Có thêm yaourt (un-official) dùng để cài đặt các gói không nằm chính thức trong repository của arch :)

Ubuntu thì có tá lả thằng ku! Nhớ không nổi luôn.

Tính năng Arch FreeBSD Ubuntu Ghi chú
Chương trình pacman, yaourt pkg_add, pkg_delete, pkg_version, pkg_info, portsnap, portinstall, portupgrade, portaudit dpkg, apt-get, apt-cache, aptitude, apt-xxx gạch chân: default support
Phân nhánh core, current, community, testing. Xem ở http://aur.archlinux.org/ Packages, Ports. Xem Ports hoặc FreshPorts main, restricted, universe, multiverse. Xem ở http://www.ubuntu.com/community/ubuntustory/components *
Tìm kiếm pacman -sS foobar cd /usr/ports/ && make search name=foobar apt-cache search foobar *
Cài đặt (official) pacman -S foobar pkg_add -r foobar apt-get install foobar *
Cài đặt (unofficial) yaourt -S foobar portinstall foobar Đổi nhánh cài đặt *
Gỡ bỏ pacman -R foobar pkg_delete foobar-* apt-get remove *
Liệt kê thông tin pacman -Qi foobar pkg_info -L foobar dpkg -L foobar *
Security Audit http://bugs.archlinux.org/ portaudit -Fda http://www.ubuntu.com/usn *
Cập nhật repos pacman -Syv portsnap fetch update apt-get update *
Nâng cấp hệ thống pacman -Suv portupgrade -a apt-get upgrade *
Tài liệu http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/en/man8/apt-get.8.html *

Arch là anh chàng thông minh, lém lỉnh, phân loại được nhóm các tính năng và hành động thích hợp, và gộp được mọi thứ vào một chàng pacman.

TB: một số thông tin về Ubuntu cần được bổ sung và điều chỉnh

Cập nhật 2009 Apr 2nd: Như vậy apt-get cũng làm đủ mọi việc, chứ không nhất thiết phải "chia". Về security audit thì FreeBSD chú trọng hơn, bằng gói portaudit. Với Ubuntu phải theo dõi qua kênh riêng. Thật chất là như nhau nhưng portaudit dễ dùng, thích hợp cho hệ thống cụ thể hơn.

Cập nhật 2010 Nov 05: (blog) pacman cho người dùng Debian và Ubuntu

Cập nhật 2010 Nov 15: Khi dùng Debian thì cập nhật (security issue) cho các gói được lấy từ kênh riêng, ví dụ deb http://security.debian.org lenny/updates main contrib non-free


Comments