This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: Cài đặt `man pages`

Hỏng có gói nào à nhe :P
Added by almost 4 years ago

Để cài đặt tài liệu về các chương trình hệ thống, ví dụ man ps, có thể chạy sysinstall và chọn Configure / Distributions rồi chọn mancatman, chọn nguồn cài đặt là CDROM hoặc internet.

Tuy nhiên, nếu đang cài bản 7.1-RELEASE và sau đó nâng cấp lên 7.2-PRELEASE thì bạn sẽ thấy cách trên vô hiệu: Lý do là tài liệu man cho phiên bản 7.2-PRELEASE chưa được thiết lập. Làm thế nào đây? Tất nhiên, ta chỉ có thể cài đặt tài liệu từ phiên bản cũ

  1. "Trick" để hệ thống đang chạy hiểu là 7.1-RELEASE (chưa biết)
  2. Cài đặt trực tiếp từ, ví dụ ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/7.1-RELEASE/manpages/
$ wget ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/7.1-RELEASE/manpages/manpages.a{a,b,c,d,e,f}
$ wget ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/7.1-RELEASE/manpages/install.sh
$ chmod 700 install.sh; ./install.sh

Những lệnh trên cần chạy ở quyền của root


Comments