This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd/fetch: tiếp tục tải về (resume)

Added by almost 4 years ago

Để tiếp tục tải về tập tin sau khi bị ngắt nửa chừng

$ fetch -r URL

Tươgn đương với tùy chọn này của fetch là tuỳ chọn -c của wget.

$ wget -c URL

Nếu đọc manual của fetch thì phải "trố" con mắt ra mới thấy nói về -r. Chữ r là viết tắt của restart, còn c là viết tắt của continue.


Comments