This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

del.icio.us to ma.gnolia

Lý do số 1 là có plugin cho ma.gnolia trên epiphany
Added by over 4 years ago

Tìm trên Google cách chuyển bookmarks từ del.icio.us vào ma.gnolia, thì ra bài này

So why switch to ma.gnolia? Simple: their new API is better.

API mở, đơn giản. Vậy thì dùng thôi.

Bài đó không đề cập tới việc nạp bookmarks, bởi vì có thể làm như sau:
  1. export, backup từ del.icio.us
  2. xóa tài khoản ở del.icio.us :)
  3. nạp tập tin đã backup vào ma.gnolia

Việc đồng bộ dữ liệu client-server bằng plugin của epiphany khá nhiêu khê, từ tối giờ làm mấy lần rồi chưa thành công. Anyway, epiphany is cool


Comments