This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ubuntu: DHCP server

cài đặt dhcpd server
Added by almost 4 years ago

Gateway AG241v2 có cái chuối là khi bật DHCP server cho nó, gán cho ba giá trị khác nhau của DNS resolver, thì khi cung cấp IP cho máy khách, nó vẫn bổ sung thêm hai DNS resolver nữa lấy từ ISP. Việc này sẽ ảnh hưởng đến phân giải tên miền cho mạng nội bộ, vì các DNS resolver bên ngoài chẳng hiểu gì đối với mạng của công ty cả. Vì thế, cần phải cài đặt DHCP server riêng.

Cài đặt như sau:

$ apt-get dhcpd3-server

Và tập tin cấu hình /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Trong tập tin này, 192.168.5.xx là IP của DNS resolver có thể phân giải tên miền cho mạng nội bộ và cả bên ngoài nữa.

ddns-update-style none;
option domain-name "example.net";
option domain-name-servers 192.168.5.xx;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

authoritative;

log-facility local7;

subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.5.100 192.168.5.254;
 option routers 192.168.5.1;
}

Khởi động dịch vụ bằng lệnh /etc/init.d/dhcp3-server start. Xong :) Để chắc rằng dịch vụ đang chạy, thử

$ netstat -lantu |grep :67
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*             
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*

Comments

Added by almost 4 years ago

Tin xấu là trên hệ thống cài KVM, libvirt sẽ gọi tới dnsmasq để quản lý địa chỉ IP cho các máy con ảo, kết quả là dnsmasq sẽ lắng nghe trên cổng :67 của mọi interfaces, và do đó sẽ khiến hệ thống phát sinh xung đột. Cấu hình của dnsmasq không nằm ở bên ngoài, do nó được gọi với các tham số cụ thể từ dòng lệnh.

Các khắc phục là dùng virsh net-dumpxml defaults rồi thay đổi giá trị, không cho phép chạy DHCP server nữa. Tuy nhiên, cách này dường như vẫn sinh ra rắc rối.