This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tạo tệp ISO bằng lệnh

đảm bảo tên tập tin không bị cắt
Added by over 4 years ago

Lệnh sau sẽ tạo ra tập tin .iso từ nội dung bên trong thư mục 2burn.

 1. Tùy chọn -J để bật hỗ trợ lưu trữ Joliet
 2. Tùy chọn -iso-level 4 đảm bảo rằng sẽ không ở mức 3 hoặc thấp hơn. Các mức từ 1 đến 3 chỉ hỗ trợ tập tin với tên hoa.
 3. Tùy chọn -uid 314 (thay 314 bởi uid của bạn nhé) sẽ tự động bật mở rộng Rock Ridge yêu cầu bởi -J (trên freebsd có thể dùng tùy chọn -r thay cho việc này)
$ mkisofs \
  -J \
  -iso-level 4 \
  -file-mode 644 \
  -uid 314 \
  -o /tmp/miktex-2.7.iso \
  2burn

TB: Xem sự cố liên quan tới tạo iso file với tên bị cắt ngắn: http://viettug.org/ao/content/view/121/2/


Comments