This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

wolframalpha: term of use

Added by over 3 years ago

Định lấy các hình vẽ từ wolframalpha thì đọc thấy từ http://www.wolframalpha.com/termsofuse.html

Methods of Access

The Wolfram|Alpha service may be used only by a human being using a conventional web browser to manually enter queries one at a time. Because Wolfram|Alpha is doing computation, not just lookup, each query may require significant CPU time on multiple parallel servers. Any attempt to use a robot, script, or organized group of humans to repeatedly access Wolfram|Alpha could place an unacceptable load on the system, and is strictly forbidden.

If our monitoring systems detect an attempt to access the service in a forbidden way, to execute systematic patterns of queries, to index the website, or to do anything else that we feel jeopardizes the integrity of our system or access to it by other users, we may terminate or suspend access to the service for specific users or IP ranges.

Như vậy mọi cách lấy (không qua thỏa thuận) ảnh bằng kịch bản đều bị nghiêm cấm. Điều này thật quá dễ hiểu. Tuy nhiên, cách mà họ phân biệt con ngườimáy tính sẽ ảnh hưởng tới quyết định...

Tuy nhiên cũng kịp "cọp" được vài ý quan trọng: Khi dùng curl để lấy nội dung (với tham số -A thích hợp)

curl -A "Mozilla" http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+x^3+-+6x^2+%2B+4x+%2B+12

thì trong kết quả sẽ xuất hiện

asynchronousPod('pod.jsp?id=MSP9741977ifb48d52768i00002845f87045g0662b&s=5',
    '0200', 'plot+x%5E3+-+6x%5E2+%2B+4x+%2B+12', '' );

Hàm js trên làm công việc nạp hình và thay thế vào phần contents của

<div id="pod_0200" class="pod loading"> ... </div>

Việc truy cập trực tiếp pod.jsp bị nghiêm cấm (phát sinh lỗi).

Chú ý cuối cùng là đồ thị kết quả ở dạng liên kết http://www2.wolframalpha.com/Calculate/MSP/MSP4661977iif626g50h7200005c83ciah40ihg419?MSPStoreType=image/gif&s=4


Comments