This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

đổi cỡ và chất lượng hình

để xuất bản lên web
Added by over 4 years ago

Các hình chụp bởi máy ảnh số có chất lượng tốt, dung lượng và kích thước lớn. Nếu xuất bản trên web thì cần hình nhẹ, nạp nhanh, có chất lượng vừa phải (khi cần thiết có thể trỏ đến hình gốc).

Có thể dùng convert của gói ImageMagick để chuyển đổi hình

$ convert -quality 75 -resize 600 abc.png m_abc.jpg
$ convert -quality 75 -resize 600 xyz.jpg xyz.jpg

Đó là đổi cho một hình (lệnh đầu tiên tạo tập tin mới, lệnh thứ hai sẽ làm mất hình gốc). Làm hàng loạt thì dùng vòng lặp:

mkdir ./output
for i in *.png; do
  convert -quality 75 -resize 600 "$f" "./output/m_$f" 
done

Nếu không lưu kết quả vào ./output thì không khéo xử lý sẽ làm cho các hình mới tạo ra bị chuyển đổi thêm một lần nữa.

Hình trên trang web khoảng dưới 100K là đạt (?)


Comments