This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trang trí tiêu đề định lý

Added by tanphu over 3 years ago

Khi soạn thảo các định lý thì mình nảy sinh ý tưởng trang trí tiêu đề của các định lý đó với mục đích làm cho định lý nổi bật và dễ tìm thấy hơn trong trang văn bản toán đang soạn. Điều mình muốn là đóng khung tiêu đề định lý. Và như vậy thay vì dùng:

\usepackage{ntheorem}
\newtheorem{theorem}{Định lý}

mình đã dùng:
\usepackage{ntheorem}
\newtheorem{theorem}{\fbox{Định lý}}

với mục đích đóng khung tiêu đề của định lý. Kết quả thu được là định lý 1 nhưng chỉ đóng khung chữ định lý mà không đóng khung luôn số 1. Ta phải làm sao để đóng khung luôn cả chữ Định lý và số 1?

Phương án giải quyết như sau:

\usepackage{ntheorem}
\makeatletter
\newtheoremstyle{tanphu}%
  {\item[\hskip\labelsep \fbox{\[email protected] ##1\ ##2\[email protected]}]}%
  {\item[\hskip\labelsep \fbox{\[email protected] ##1\ ##2 (##3)\[email protected]}]}
\makeatother
\theoremstyle{tanphu}
\newtheorem{theorem}{Định lý}

Và kết quả thu được là đóng khung cả Định lý 1.

PS: Ý tưởng trang trí là của tanphu còn kyanh đã code, thành quả của một buổi cafe sáng tán dóc!


Comments

Added by nntan73 over 3 years ago

Em thử cái này trong sử dụng Beamer với Tiếng Nga, không có Tiếng Việt
Tất nhiên em đổi Định lý sang Tiếng Nga nhưng nó báo lỗi thế này
Package ntheorem Error: Theorem style plain already defined.
Hơn nữa khi em sử dụng Beamer việc đánh số định lí, mệnh đề hay hệ quả đều không có tác dụng
Khi em dùng
\numberwithin{equation}{section}
thì chỉ thực hiện đánh số cho mỗi môi truờng equation
Nếu thêm \numberwithin{theorem}{section} cũng không có tác dụng gì.
Vậy nhờ các bác giúp đỡ! Khẩn!!!

Added by about 3 years ago

Xin lỗi nntan, bạn gửi yêu cầu giúp đỡ ở đây nên các bạn đã không biết...