This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

whoisvn: phiên bản 1.2.2 hỗ trợ PAVietnam

Added by over 3 years ago

Phiên bản 1.2.2 của whoisvn được công bố.

Bản này hỗ trợ dịch vụ của PAvietnam (http://pavietnam.com.vn/) (#344) và chỉnh đường dẫn của dịch vụ Fibo (http://fiboweb.com/). Dịch vụ của PAVietnam khá nhanh nhưng cần phải kiểm nghiệm một thời gian trước khi đặt dịch vụ này thành mặc định.

Để sử dụng dịch vụ của PAvietnam, bạn dùng tùy chọn --pavietnam khi thi hành kịch bản whoisvn.

Tài liệu và liên kết tải về có ở trang wiki. Bạn cũng có thể tải về bản 1.2.2 trực tiếp theo liên kết này


Comments