This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

wordpress 2.9: upgrade now!!!

Added by over 3 years ago

Có bản wordpress 2.9 rồi. Xem http://wordpress.org/development/2009/12/wordpress-2-9/.

Thấy quá chời tính năng xịn. Nhưng mình chẳng quan tâm. Trang web duy nhất mình dùng với wp là Cách nhiệt (http://cachnhiet.net/).

Sau khi sử dụng tính năng nâng cấp tự động, thì sửa nội dung hai tập tin sau

  1. wp-admin/plugin-editor.php
  2. wp-admin/theme-editor.php

bằng cách chèn vào mỗi tập tin đó dòng .

Tại sao? Hai plugin đó có quyền ghi vào hệ thống, và có thể làm rất nhiều chuyện động trời. Thôi thì khóa cho nó an toàn :D Đổi lại, bạn sẽ không thể chỉnh sửa các theme và chỉnh sửa plugin (wp nên bỏ hai tính năng này đi thì hơn!!!).


Comments