This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

gmail: helps your claws-mail

filter in gmail before message goes to claws-mail
Added by over 3 years ago

Khi đăng ký tham gia các mailing list, bạn sẽ nhận được rất nhiều thư, và sẽ tự nhiên nếu sử dụng các nhãn (label) trong gmail để sắp xếp tất cả các thư này vào một loại.

Chẳng hạn, bạn sử dụng nhãn abc để đánh cho tất cả các thư từ mailing list . Khi đó, trong trình duyệt mail IMAP của bạn, sẽ xuất hiện thư mục tương ứng abc.

Điều phiền toái, là các thư đến sẽ luôn được đánh nhãn Inbox, nên khi duyệt mail (bằng trang web hay trình duyệt IMAP), bạn sẽ bối rối vì sự trùng lặp thư ở cả hai thư mục Inboxabc.

Có cách nào đễ gỡ đi nhãn inbox một cách tự động? Câu trả lời là khi tạo ra các bộ lọc để phân loại thư và đánh nhãn abc, bạn nhớ chọn skip inbox (bỏ qua inbox).

Mẹo này coi đơn giản nhưng sau cả mớ rắc rối với claws-mailgmail mình mới phát hiện ra :P


Comments