This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

geometry 5.x: đổi cỡ giấy bất kỳ chỗ nào

this is a cool release
Added by about 3 years ago

Gói geometry dùng để xác định cấu trúc "vật lý" của tài liệu TeX, bằng cách thiết lập các tham số lề trái, lề phải, phần chân trang, đầu trang, cỡ giấy... Gói cũng cho phép xác định chế độ biên dịch (pdflatex, dvips, xetex,...) và thực hiện điều chỉnh để kết quả xuất đúng như ý đồ của tác giả.

Gói geometry đã có rất lâu, nhưng đến phiên bản 5.0 (công bố ngày 12/02/2010) mới có một thay đổi rất quan trọng và thú vị: cho phép thực hiện các thay đổi ở bất kỳ nơi nào trong tài liệu, chẳng hạn trình bày cỡ a5 cho một số trang trong khi toàn tài liệu đang được thiết lập ở cỡ a4 (xem ví dụ bên dưới). Tất nhiên là không phải tất cả các thiết lập đều có thể thực hiện tùy ý mọi nơi (chẳng hạn chế độ landscape), nhưng kể từ dòng 5.0 này, geometry làm cho việc định dạng tài liệu linh hoạt hơn rất nhiều.

Ví dụ

\geometry{a4paper,dvips,verbose} % thiết lập toàn cục cho toàn tài liệu
\begin{document}
                 % nội dung các trang ở cỡ a4
\savegeometry{oldgem}      % lưu thiết lập hiện tại
\newgeometry{layout=a5paper,showcrop}
                 % nội dung các trang tiếp theo ở cỡ a5
\loadgeometry{oldgem}      % lấy lai thiết lập đã lưu

Tóm tắt các điểm mới trong bản 5.x

 1. Lệnh \newgeometry dùng để định dạng trang một cách địa phương (trong khi lệnh \geometry có tác dụng toàn cục). Hai lệnh có ích đi kèm là \savegeometry\loadgeometry. (Ngoài ra, còn còn \restoregeometry dùng để khôi phục thiết lập đã có trước \begin{document}.)
 2. Cung cấp tùy chọn layout, layoutsize, layoutwidth, layoutheight để trình bày nội dung trên cỡ giấy khác với cỡ giấy sẽ dùng để ý (trong ví dụ ở trên, một phần tài liệu được sắp chữ ở cỡ a5, trong khi giấy dùng để in tài liệu là a4. Khi dùng tùy chọn này, việc dùng thêm showcrop để in ra các đánh dấu về cỡ giấy
 3. Tùy chọn xetex (toàn cục) dùng khi biên dịch tài liệu với XeTeX
 4. Bỏ hẳn hai tùy chọn compat2, twosideshift (như vậy, các cách dùng cũ của gói geometry có thể gây rắc rối)

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói của MiKTeX để xem thông tin cập nhật về gói và cài đặt. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt trực tiếp.

 1. Tải về tập tin geometry.zip (xem link bên dưới)
 2. Xả nén và biên dịch tài liệu geometry.ins (chú ý đuôi tập tin là .ins)
 3. Sau bước trên, các tập tin mới sẽ được tạo ra: geometry.sty, geometry.cfg, geometry.drv, geometry-samples.tex
 4. Chép đè các tập tin trên vào các tập tin đã có trên hệ thống TeX của bạn
 5. Biên dịch tài liệu geometry-samples.tex để thử

Ref.: Trang chính của gói: http://ctan.org/pkg/geometry
Ref.: Tài liệu (mới nhất): http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/geometry/geometry.pdf
Ref.: Tải về trọn bộ: http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/geometry.zip


Comments