This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

rabbitmq: tạo cluster

oops
Added by icy about 2 years ago  »  Votes: 1/1

Tham khảo: http://www.rabbitmq.com/clustering.html#creating

 1. Tạo các node độc lập, ví dụ
  1 node1$ rabbitmq-server -detached
  2 node1$ rabbitmq-server -detached
  3 node1$ rabbitmq-server -detached
  
 2. Thêm node (ram): node 1 sẽ chạy trên ổ cứng, node 2 sẽ chạy trên RAM. Ta sẽ ngưng ứng dụng trên node 2, xóa sạch mọi cấu hình của nó trước khi để nó tham gia vào cluster của node 1:
  1 node2$ rabbitmqctl stop_app
  2 node2$ rabbitmqctl reset
  3 node2$ rabbitmqctl cluster  [email protected]
  4 node2$ rabbitmqctl start_app # disk_node_1
  
 3. Thêm node (disk): như trên, nhưng ở dòng thứ 3 có khác chút ít. Ví dụ, ta sẽ thêm node 3 như là một disk node:
  1 node3$ rabbitmqctl stop_app
  2 node3$ rabbitmqctl reset   # coi chừng mất sạch hàng nhé!
  3 node3$ rabbitmqctl cluster  [email protected] [email protected]
  4 node3$ rabbitmqctl start_app # disk_node_1 disk_node_2
  

Comments