This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

rehash cho shell sau khi cài chương trình.

...sau khi cài chương trình, @tcsh@ không tìm thấy tập tin thi hành
Added by over 4 years ago

Do cơ chế đệm, tcsh sẽ không tự tìm ngay được tập tin thực thi của chương trình mới cài. Ví dụ, ngay sau khi cài thêm chương trình nmap (dò quét cổng dịch vụ) trong tcsh, thì việc thi hành nmap sẽ báo lỗi không tìm thấy tập tin thi hành.

Để khắc phục, ta có thể log out rồi log in. Hoặc đơn giản là reshash để tạo ra danh sách đệm các chương trình thực thi

$ rehash

Comments