This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Zotonic on Gentoo

Zotonic is the open source, high speed, real-time web framework and content management system, built with Erlang.
Added by bronzeboyvn 5 months ago  »  Votes: 1/1

Cài đặt những gói cần thiết: dev-libs/expat, dev-libs/libxml2, media-gfx/imagemagick, dev-db/postgresql-server.

Sau khi cài gói postgresql-server, chay lệnh như hướng dẫn:

# emerge --config =dev-db/postgresql-server-9.1.5

Khởi động postgresql:
# /etc/init.d/postgresql-9.0 start

Thiết lập password:
# psql -U postgres

Mở file /etc/postgresql-9.1/pg_hba.conf, ở cột METHOD thay đổi tất cả từ true thành password. Lưu file và cho postgresql cập nhật cấu hình vừa thay đổi
# /etc/init.d/postgresql-9.1 reload

Tạo cơ sở dữ liệu cho zotonic. Khi chạy psql, nhớ dùng password ta vừa thiết lập dể đăng nhập.

# su -l postgres
# psql
postgres=# CREATE USER zotonic WITH PASSWORD 'zotonic';
postgres=# CREATE DATABASE zotonic WITH OWNER = zotonic ENCODING = 'UTF8';
postgres=# GRANT ALL ON DATABASE zotonic TO zotonic;
postgres=# \c zotonic
postgres=# CREATE LANGUAGE "plpgsql";
postgres=# \q
# exit

Tiếp theo ta cài đặt Erlang.

$ wget http://www.erlang.org/download/otp_src_R15B02.tar.gz
# tar -xzf otp_src_R15B02.tar.gz -C /opt
# cd /opt/otp_src_R15B02/
# ./configure && make && make install

Nếu trong quá trình make install, bạn gặp lỗi không thể tạo thư mục /usr/local/lib, trong Makefile, bạn cần thay đổi lại đường dẫn cho 2 biến prefixlibdir như sau:

# Không cài được trong /usr/local/bin, /usr/local/lib,
# thì cài trong /usr/bin, /usr/lib64
prefix          = /usr
libdir          = ${exec_prefix}/lib64

Tải bản zotonic mới nhất tại trang http://code.google.com/p/zotonic/downloads/list. Bung file zip này ra và đặt trong thư mục /home của user zotonic. Trường hợp bạn chưa có user zotonic trên máy, thì có thể tạo bằng câu lệnh:

# useradd -m -G users,wheel,postgres -s /bin/bash zotonic

Cài đặt zotonic cho user zotonic:

# su -l zotonic
$ cd /home/zotonic/zotonic
$ make 

Xong, ta có thể chạy zotonic

$ ./start.sh

Trên trình duyệt ta vào đường dẫn http://localhost:8000/ sẽ thấy trang quản lý. Bạn có thể tìm thấy password để đăng nhập trong file priv/config.

Bậy giờ bạn có thể tạo blog đơn giản mà zotonic cung cấp sẵn tại priv/skel/blog bằng cách:

$ cd /home/zotonic/zotonic/
$ ./bin/zotonic addsite -s blog mysite

Vào file /etc/hosts để trỏ mysite về 127.0.0.1, bậy giờ bạn có thể vào blog vừa khởi tạo tại địa chỉ http://mysite:8000/


Comments

Added by ruby 5 months ago

Cái này chạy tốn nhiều bộ nhớ không em?

Added by bronzeboyvn 5 months ago

Webserver được build bằng erlang hiệu quả hơn nhiều so với PHP, Python (chắc cũng ăn đứt Ruby & Rails).
Theo truyền thống, webserver tạo 1 process để handle một request. Còn với Mochiweb (Webmachine, Zotonic), dùng multi-threading để handle requests. Ví dụ cụ thể là 2 clients request webserver 1 static file. Các webserver truyền thống sẽ mất 2 processes chạy độc lập phục vụ 2 request này. Còn Mochiweb sẽ tạo 2 threads (2 threads chia sẻ chung vùng nhớ) để phục vụ 2 requests này.