This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

file roller làm cả hệ thống treo...

file roller bó tay khi tập tin .rar có mật mã
Added by over 4 years ago

Dùng file-roller để mở một tập tin .rar có cài mật mã, thì file-roller sẽ khiến cả hệ thống X cứng đờ. Tạm thoát ra ngoài X để xem thì thấy file-roller gọi tới 7z. Sau khi kill thì tiến trình fill-roller bị defunct và vào lại X thì bó tay, chẳng làm ăn gì đưọc hết.

log out, re-log-in


Comments