This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nâng cấp wordpress 2.6 -> 2.7

... bằng kịch bản
Added by over 4 years ago

Nếu đang dùng wordpress 2.6 thì các công việc sau đây sẽ giúp nâng cấp lên bản wordpress 2.7. Việc nâng cấp là nên làm vì giao diện quản trị của wordpress-2.7 rất "đã", hoàn toàn đổi mới so với tất cả các bản cũ. Chưa kể các vá lỗi và cải thiện tính năng.

Ở local:

 $ mkdir ~/tmp/wp && cd ~/tmp/wp
 $ wget http://wordpress.org/wordpress-2.6.tar.gz
 $ wget http://wordpress.org/wordpress-2.7.tar.gz
 $ tar xfvz wordpress-2.6.tar.gz && mv wordpress wp26
 $ tar xfvz wordpress-2.7.tar.gz && mv wordpress wp27
 $ diff wp26 wp27 > diff.log
1$ zip -9r changed.zip `grep 'diff -r' diff.log | f 4`
2$ zip -9r new.zip `grep '^Only' diff.log \
3 | grep wp27 \
4 | sed -e 's#Only in ##g' \
5    -e 's#: #/#g'`
6$ grep '^Only' diff.log \
7 | grep wp26 \
8 | sed -e 's#Only in ##g' \
9    -e 's#: #/#g' \
0    -e 's#wp26#rm -fv #g'
  > deleted.sh
 1. Dòng 1: Lấy các tập có điều chỉnh
 2. Dòng 2: Lấy các tập tin mới bổ sung
 3. Dòng 3,4,5: Lược bỏ thông tin thừa trong diff.log
 4. Dòng 6,7,8,0: Lấy các tập tin bị xóa và tạo ra kịch bản để xóa tập tin deleted.sh
 5. Về kịch bản lấy trường thứ n có dùng ở dòng 1, hãy xem f.

Ở remote:

Tải ba tập tin new.zip, changed.zipdeleted.sh lên remote và sao chép, thi hành thôi :)


Comments