This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

^ S, ^Q

... nếu vô tình rơi vào scroll mode
Added by about 4 years ago

Đang ở shell, nếu vô tình hoặc hữu ý rơi vào stop mode (vô tình khi bạn dùng nhầm tổ hợp phím ^S). Khi ấy, bạn có thể hoảng vì bàn phím của bạn... không làm việc khi phím thì cứ nhấn mà không thấy cái gì hiện ra.

Thật ra thì các ký tự vẫn được nhận từ bàn phím đó. Nhưng bạn chỉ xem đưọc sau khi thoát khỏi stop mode bằng cách dùng tổ hợp phím ^Q.

Updated 20099/01/16 9:24: replaced scroll mode by stop mode


Comments