This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

giup do 13.5pt

Added by duontra almost 4 years ago

Mình sử dụng font size 13pt (lớp extreport) thì mọi việc Ok. Nhưng thấy chữ hơi nhỏ và mình đã sử dụng 13.5pt vẫn ổn nhưng chỉ có cái \begin{proof} ....\end{proof} thì có chút vấn đề là khoảng cách của môi trường này với đoạn trên và dưới của nó quá xa.

Xin giúp mình khắc phục, hoặc chỉ mình cách tạo lại trường này cúng được. Thanks!!

PS: mình cũng đang tham khảo dùng \newtheorem để tạo mà chưa làm được như ý.


Replies (3)

RE: giup do 13.5pt - Added by almost 4 years ago

Môi trường proof mà bạn dùng được định nghĩa trong gói nào?

Nếu bạn dùng trong gói amsmath/amsthm thì mơi mất công để chỉnh lại. Trong gói amsthm.sty bạn có thể thấy môi trường này định nghĩa như sau:

\newenvironment{proof}[1][\proofname]{\par
 \pushQED{\qed}%
 \normalfont \topsep6\[email protected]\@plus6\[email protected]\relax
 \trivlist
 \item[\hskip\labelsep
    \itshape
  #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
}{%
 \popQED\endtrivlist\@endpefalse
}
\providecommand{\proofname}{Proof}

Để định nghĩa lại, bạn tạo tập tin amsthhm_hacked.sty và với lại nội dung như sau (sau đó dùng \usepackageP{amsthm_myhack})

\renewenvironment{proof}[1][\proofname]{\par
 \pushQED{\qed}%
 \normalfont \topsep6\[email protected]\@plus6\[email protected]\relax% <============== chỉnh ở đây nè
 \trivlist
 \item[\hskip\labelsep
    \itshape
  #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
}{%
 \popQED\endtrivlist\@endpefalse
}

và sau đó bổ sung các điều chỉnh của môi trường list (xem chi tiết trong LaTeX companion), hoặc theo dõi ghi chú ở trê

Mình khuyến cáo bạn chuyển qua dùng gói ntheorem đã có tài liệu tiếng Việt ở http://download.viettug.org/

RE: giup do 13.5pt - Added by duontra almost 4 years ago

Cám ơn nhiều!

mình sử dụng amsthm, cái này có phải là do 13.5pt gây ra ko

RE: giup do 13.5pt - Added by almost 4 years ago

Khi dùng font cỡ lớn thì khoảng cách các dòng cũng dãn ra hơn bình thường. Bạn có thể dùng workaround như sau

\vskip-1em

\begin{proof}
...
\end{proof}

\vskip-2em

Nếu dùng nhiều lần môi truờng proof thì có thể định nghĩa môi trường mới

\newenvironment{myproof}{\vskip-1em\begin{proof}}{\end{proof}\vskip-1em}

(1-3/3)