This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được?

Added by over 3 years ago

Mình sử dụng phần mềm Miktex để gõ Latex, nhưng khi nhấn vào biểu tượng mấy con gấu ở trên của cửa sổ WinEditor thì đều hiện lên dòng chữ:

PDFLaTex failed to create a pdf (dvi) file.
For possible explanations start the command Prompt...

Mình phải làm gì để khắc phục đây?


Replies (3)

RE: Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được? - Added by over 3 years ago

mecong wrote:

Mình sử dụng phần mềm Miktex để gõ Latex, nhưng khi nhấn vào biểu tượng mấy con gấu ở trên của cửa sổ WinEditor thì đều hiện lên dòng chữ: PDFLaTex failed to create a pdf (dvi) file. For possible explanations start the commond Prompt... Mình phải làm gì để khắc phục đây?

Bạn phải cài thêm MiKTeX và cấu hình WinEDT nhận ra bộ MiKTeX đó. Bạn tham khảo tài liệu này của Nguyễn Tân Khoa: http://download.viettug.org/?file=sl-miktex-1.0.pdf

RE: Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được? - Added by tuonglientex over 3 years ago

MikTeX là để biên dịch sản phẩm, Còn gõ TeX thì dùng nhiều phần mềm khác nhau. Theo mình hiểu là vậy.

RE: Miktex không tạo file pdf hoặc dvi được? - Added by nqt about 3 years ago

Bạn thử remove WinEDT rồi setup lại xem nhé!

(1-3/3)