This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Lỗi tạo mục lục

Added by galoi14 over 2 years ago

Em có mục lục sau bị "kẹt" ở phần đánh dấu màu đỏ, em muốn bỏ đường kẻ ngang và chữ "MỤC LỤC": xem

  1. http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/MUACUAHOANGNEW1_a.jpg
  2. http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/MUACUAHOANGNEW1_b.jpg
  3. http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/MUACUAHOANGNEW1_c.jpg

Ở đây:

- Tạo mục lục em dùng:

\tableofcontents
và thêm
\renewcommand{\contentsname}{\vspace*{-2.5cm}\huge \centerline{Mục lục}\vspace*{-1cm}}
để chữ "Mục lục" hiện theo ý mình.

- Còn tạo header&footer thì em dùng:

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}

\rhead{}
\chead{\rightmark}
\lhead{}
\rfoot{}
\cfoot{\thepage}
\lfoot{}
\renewcommand{\headwidth}{16truecm}

- Trước mục lục, em có 3 phần: trang bìa, trang trống và lời nói đầu; lời nói đầu tạo bằng lệnh:

\chapter*{\begin{flushleft} Lời nói đầu \end{flushleft}}

,và ko cho nó vào mục lục.

- Các chương em tạo bởi:

\chapter*{Chương 1\quad  \vspace{0.75cm}\\ Tieu de chuong 1}
\pagenumbering{arabic}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương 1\quad Tieu de chuong 1}
\setcounter{chapter}{1}
...
\chapter*{Chương 2\quad  \vspace{0.75cm}\\ Tieu de chuong 2}
\setcounter{chapter}{2}
\setcounter{section}{0}%bỏ lệnh này thì bị sai chỉ số ở các section
\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương 2\quad Tieu de chuong 2}
...
\chapter*{Chương 3\quad  \vspace{0.75cm}\\ Tieu de chuong 3}
\setcounter{chapter}{3}
\setcounter{section}{0}%vẫn lệnh này, bỏ thì bị sai chỉ số ở các section
\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương 3\quad Tieu de chuong 3}
...

Em cố thay đổi các lệnh đối với header nhưng chưa thấy kết quả.

Xin mọi người chỉ cho em vài phát!


Replies (7)

Votes: 1/1

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by over 2 years ago

Dùng kiểu của bạn... tà đạo quá :)) Mình sẽ ngâm cứu và trả lời sớm nhé. Chúc vui.

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by galoi14 over 2 years ago

z wrote:

Dùng kiểu của bạn... tà đạo quá :)) Mình sẽ ngâm cứu và trả lời sớm nhé. Chúc vui.

Em đang học Tex nên nhiều thứ chưa biết. Do đó thường dùng cách tà đạo để đạt được "tham vọng" :). Gặp các bác Tex cao tay chỉ dạy thì "ngộ" liền!

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by galoi14 over 2 years ago

z wrote:

Mình sẽ ngâm cứu và trả lời sớm nhé. Chúc vui.

Đợi hồi âm của anh Z lâu quá nên em đã...tìm được giải pháp rồi:). Đó là bài này. Em bị "kẹt" chữ "MỤC LỤC" như đã nói là bởi vì: không biết dùng hợp lý các pagestyle, như \newpagestyle{truoc_muc_luc}, \newpagestyle{main}. Em dùng gói titilesec thì đạt được "kết quả như ý".

Thanks bác z về sự nhiệt tình nhe!

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by over 2 years ago

May quá, bạn làm được rồi :) Chúc may mắn nhé :)

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by over 2 years ago

galoi14 wrote:

Thanks bác z về sự nhiệt tình nhe!

Bạn nên cảm ơn những người đã tham gia trong chủ đề này ;)

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by galoi14 over 2 years ago

Vâng! Điều này có lẻ đúng hơn.

RE: Lỗi tạo mục lục - Added by over 2 years ago

galoi14 wrote:

Vâng! Điều này có lẻ đúng hơn.

Hihi, đúng vậy. Vì mình chẳng giúp được gì cho bạn cả mà :D

(1-7/7)