This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Làm việc với package của nhà xuất bản Elsevier

Added by vdhvu almost 4 years ago

nhờ các anh/chị trên diễn đàn chỉ giúp cách khắc phục nhược điểm sau:

Mình dùng gói elsarticle của Elsevier để tạo ra bản in cho paper của mình. Sử dụng option "twocolumn" như trong khai báo sau:

\documentclass[final,5p,times,twocolumn, authoryear]{elsarticle}
\usepackage{natbib}

%\biboptions{longnamesfirst,semicolon}
\usepackage[utf8]{vietnam}
..........

Nếu sử dụng gói lệnh này, khi mình muốn chèn table vào và nó dàn hết chiều ngang của trang giấy (trở thành 1 column) rồi sau đó văn bản đi sau sẽ lại được chia thành hai cột lại. Trong thân bài có dùng lệnh:

\begin{onecolumn}
nội dung của table
\end{onecolumn}
\begin{twocolumn}

....phần còn lại của bài viết.

thế như phần table bị cho nằm trên một trang riêng (xem file đính kèm), làm cách nào mình khắc phục lỗi này?

hoangbao.pdf (108.9 kB)


Replies (2)

RE: Làm việc với package của nhà xuất bản Elsevier - Added by almost 4 years ago

Mình không rõ về lớp của NXB Elesvier lắm. Nhưng trục trặc bác gặp phải có thể fix như sau đây (nhớ bỏ đi tùy chọn của lớp elsarticle)

% \usepackage{multicol}

\begin{multicol}2
  % nội dung ở hai cột
\end{multicol}

\begin{multicol}1
  % nội dung ở một cột
\end{multicol}

\begin{multicol}2
  % nội dung ở hai cột
\end{multicol}

BTW bác vui lòng đặt câu hỏi ở http://viettug.org/projects/show/tex/

(1-2/2)