\documentclass[12pt,draft]{article} \usepackage{amsmath,amssymb,vntex} \begin{document} \title{Một số chú ý về số vô tỷ} \author{Nguyễn Phương Hạnh \thanks{Tài trợ bởi học bổng tài năng trẻ}\\ Phòng giải tích số và tính toán khoa học\\ Viện toán học, Việt Nam\\ \maketitle \begin{abstract} Trong bài báo ngắn này chúng tôi muốn điểm lại một số số vô tỷ nổi tiếng như $\pi,e$ và cách chứng minh chúng là số vô tỷ đã có từ xa xưa. \end{abstract}