\documentclass[12pt, a4paper]{article} \usepackage{graphicx} \usepackage{amsmath,amssymb} \usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=3cm, right=2cm] {geometry} \usepackage[xcas]{tablor} \usepackage[utf8]{vietnam}% \begin{document} Xét tính đơn điệu của các hàm số sau: \begin{enumerate} \item $y =4x^3 -21x^2 + 18x + 7 $ Hướng dẫn. \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv) \end{TV} \item $y = x^4 - 2x^2 - 3$ \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", x^4 - 2*x^2 - 3 ,1,n,\tv) \end{TV} \item $y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$ \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", x^5 - 5*x^4 + 5*x^3 - 1 ,1,n,\tv) \end{TV} \item $y = (x-1)^3\cdot (2x + 3)^2$ \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", (x-1)^3* (2*x + 3)^2 ,1,n,\tv) \end{TV} \end{enumerate} \subsection{Hàm phân thức} Xét tính đơn điệu của các hàm số sau: \begin{enumerate} \item $ y = \dfrac{3x+1}{x-2}$; \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[2],"y","x", (3*x+1)/(x-2),1,n,\tv) \end{TV} \item $ y =\dfrac{x^2 - 3x + 2}{2x-1}$; \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[1/2],"y","x", (x^2 - 3*x + 2)/(2*x-1),1,n,\tv) \end{TV} \item $ y = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x + 2}$; \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[-1, -2],"y","x", (x^2 - 3*x + 2)/(x^2 + 3x + 2),1,n,\tv) \end{TV} \item $ y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2x}{x^2 - 1}$; \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[0, -1, 1],"y","x", 1 /x + (2*x)/(x^2 - 1),1,n,\tv) \end{TV} \item $ = \dfrac{x^3}{3-x^2}$ \begin{TV} TV([-infinity,+infinity],[-sqrt(3),sqrt(3)],"y","x", x^3/(3-x^2),1,n,\tv) \end{TV} \end{enumerate} \subsection{Hàm số xác định nhưng đạo hàm không xác định} Bảng biến thiên của hàm số $ y = \sqrt{x^2-1}$ \begin{TVZ} TVZ([-infinity,+infinity],[],[[-1,1]],"@varphi","x",sqrt(x^2-1),1,n,\tv) \end{TVZ} \begin{TVZ} TVZ([-infinity,+infinity],[-1,1,4,6],[[-1,1],[4,6]],"f","x",ln((x-5)^2-1)+ln(x^2-1),1,n,\tv) \end{TVZ} \end{document}