% em Phú làm giúp anh Toàn ngày 12/12/2010 % Em chỉ làm được đến đó thôi, còn cái đường kẻ dọc chia đôi điểm bằng số với bằng chữ thì chịu thua \documentclass[12pt, a4paper]{article} \usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm]{geometry} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{multirow} \usepackage{longtable} \begin{document} \begin{longtable}{|p{1.2in}|p{5 in}|} \hline \multicolumn{1}{|c|}{Câu}&\multicolumn{1}{|c|}{Trả lời} \\ \hline saf sndf asaf sdfn sdfnasfn dsfnsd dsnfasdfqu werhweh rwerh e& ierq eh ert er trhe terht er ther ther tert \\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ &\\ \hline \end{longtable} % anh điều chỉnh độ rộng các cột bằng cách chỉnh số trong hspace \end{document}� & & \\ & & \\ & & \\ \cl