This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #288

Thông báo email không làm việc

Added by about 4 years ago. Updated about 4 years ago.

Status: Rejected Start Date: 28-12-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: redmine: usage
Target version: 1.0.0
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Thông báo qua email không làm việc khi gán vấn đề cho người dùng

History

Updated by about 4 years ago

  Kiểm tra lần nữa

  Updated by about 4 years ago

   • Khi có tin mới thì mọi thành viên trong dự án đều nhận được thông báo
   • Khi chủ đề được gán hoặc cập nhật thì không có thông báo đến người được gán vấn đề

   Updated by about 4 years ago

   • Status changed from Assigned to Rejected
   • Resolution set to Rejected
   • Thiết lập lại trong phần thông báo qua email về vấn đề (thông báo: tin tức, vấn đề, sự cập nhật vấn đề)
   • Các thành viên cần tự điều chỉnh phần nhận tin