This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #776

Chứng minh hai tam giác trùng trọng tâm

Added by tanthinh over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: New Start Date: 16-10-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Votes: 0/0

Description

Bài 1: cm nếu G và G' là trọng tâm của tam giac ABC và tam giác A'B'C' thì 3vt{GG'}= vt{AA'}+vt{BB'}+vt{CC'}. từ đó suy ra điều kiện cần và điều kiện đủ để 2 tam giac ABC và A'B'C' có trọng tâm trùng nhau.
Bài 2: cho lục giác ABCDEF. gọi P,Q,R,S,T,U lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DE,EF,FA. CMR 2 tam giác PRT và QSU có trọng tâm trùng nhau

History

Updated by tanphu over 2 years ago

  • Subject changed from Bài toán vecto to Chứng minh hai tam giác trùng trọng tâm