This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #782

Bài toán vecto

Added by tanthinh over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Assigned Start Date: 29-10-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Votes: 0/0

Description

Bài 1: cho tam giác ABC, I la điểm trên cạnh AC sao cho CI=1/4CA, J là điểm thoả vt{BJ}=1\2vt{AC}-2\3vt{AB}.
a/ Chứng minh vt{BI}=3\4vt{AC}-vt{AB}
b/ Chứng minh B,I,J thẳng hàng
Bài 2: Xác định hàm số y=ax^2+bx+c biết rằng đồ thị của hàm số là prabol đi qua 2 điểm M(2;-1) và N(4;3)
Bài 3: cho tam giác ABC, gọi I là điểm trên đường thẳng chứa cạnh BC sao cho vt{IB}=3{IC}, gọi J và K lần lượt là những điểm trên cạnh AC và AB sao cho: JA=2JC và KB=3KA
a/ Hãy phân tích các vectơ vt{Ai},vt{JK} theo 2 vecto vt{AB} và vt{AC}
b/ Hãy phân tích vecto vt{BC} theo 2 vecto vt{AI} và vt{JK}.

giai_bai.pdf (106.3 kB) tanphu, 30-10-2010 12:02


Related issues

duplicated by Tấn Thịnh - Problem #784: Bài toán vecto Rejected 30-10-2010

History

Updated by tanphu over 2 years ago

  • Status changed from New to Rejected

Updated by tanphu over 2 years ago

  • Status changed from Rejected to Assigned

Updated by tanphu over 2 years ago