This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #814

bất đẳng thức

Added by tanthinh over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: New Start Date: 07-12-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Votes: 0/0

Description

History

Updated by tanphu over 2 years ago

  Đề bài. Cho \(x, y \ge 0\), chứng minh rằng \(x^3+y^3 \ge x^2y+xy^2\).

  Giải.

  \(x^3+y^3 \ge x^2y+xy^2\)
  \(\Leftrightarrow (x+y)(x^2-xy+y^2) \ge xy(x+y)\)
  \(\Leftrightarrow (x+y)[(x^2-xy+y^2)-xy] \ge 0\)
  \(\Leftrightarrow (x+y)(x-y)^2 \ge 0\)

  Vì \(x, y \ge 0\) và \((x-y)^2 \ge 0\) nên bất đẳng thức cuối cùng ở trên đúng. Từ đó suy ra bất đẳng thức đề cho đúng, ta có điều cần chứng minh.

  Updated by tanphu over 2 years ago

   Đề bài 2. Cho \(a, b, c, d >0\). Chứng minh rằng
   \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d} \ge \dfrac{16}{a+b+c+d}\)

   Giải. Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương \(a, b\) ta có:
   \(a+b \ge 2\sqrt{ab}\) (1)
   Lại áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương \(\dfrac{1}{a}\),\(\dfrac{1}{b}\) ta có:
   \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b} \ge \dfrac{2}{\sqrt{ab}}\) (2)
   Nhân 2 bất đẳng thức (1) và (2) theo vế ta được:
   \((a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \ge 4\) (3)
   \(\Leftrightarrow \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b} \ge \dfrac{4}{a+b}\) (4)
   Tương tự (4), bằng cách thay \(a, b\) bởi \(c, d\) ta có:
   \(\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d} \ge \dfrac{4}{c+d}\) (5)
   Cộng theo vế (4) và (5) ta có:
   \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d} \ge 4\left(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{c+d}\right)\) (6)
   Lại áp dụng bất đẳng thức (4) và thay \(a\) bởi \(a+b\), thay \(c\) bởi \(c+d\) ta có:
   \(\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{c+d} \ge \dfrac{4}{a+b+c+d}\) (7)
   Kết hợp (6) và (7) ta có:
   \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d} \ge \dfrac{16}{a+b+c+d}\).

   Chú ý. Đây là một bài tương đối cơ bản về kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô si để đi chứng minh những bất đẳng thức phức tạp. Nên thuộc các bất đẳng thức trung gian từ (1) đến (7) trong lời giải trên, việc thuộc các kết quả trung gian này có lợi cho ta trong việc tìm lời giải cho các bài khác mà phải dùng bất thức Cô si.

   Ở bài đầu tiên ta đã dùng kĩ thuật biến đổi tương đương, còn bài thứ 2 thì khó mà dùng biến đổi tương đương vì khi biến đổi tương đương thì biểu thức khá phức tạp.