This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #866

Làm gọn phần nội quy ở trang Đăng ký

Added by icy almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Assigned Start Date: 29-04-2011
Priority: Normal Due date: 08-05-2011
Assigned to: dungnguyen1254 % Done:

0%

Category: Forum - Policy
Target version: Summer 2011
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Trong trang đăng ký, http://forum.lequydondanang.net/index.php?action=register, nội dung của nội quy hiện ra quá nhiều. Nên rút gọn lại (bản tóm tắt) và để liên kết đến bản chính. Và cần nhấn mạnh khi thành viên đăng ký thì họ phải đồng ý tuân theo các nội quy của diễn đàn.