This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #882

tạo box riêng cho các truyện

Added by icy almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 23-05-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: dungnguyen1254 % Done:

100%

Category: Forum - General
Target version: Summer 2011
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tạo subbox truyện, hiện giờ là việc trước tiên là gom hết topic truyện của bạn Liti vào. Với một số chuyện dài hơn 10 tập thì sẽ tạo Subbox riêng cho những chuyện đó để dễ theo dõi và tổng hợp. Những chuyện ngắn sẽ được reply tiếp bài đăng tải nhằm tạo cho người đọc một cái nhìn quen thuộc như một số trang truyện khác.

History

Updated by icy almost 2 years ago

  • % Done changed from 0 to 100