This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Drupal giveup. Dùng redmine

Thiết kế với Drupal quá ì ạch và rối. Dùng redmine
Added by over 4 years ago

Việc dùng redmine nhấn mạnh tính tương tác và hỗ trợ người dùng. Mỗi yêu cầu của user thể hiện bằng issue.

Các vấn đề khác cần tranh luận giải quyết được đặt ở phần Forum. Do thiết kế của Redmine không chú trọng về forum, việc chọn Issue cũng rất hợp lý :) Có được mối liên kết chặt chẽ giữa issue với redmine và việc phân quyền giải quyết.

Một số vấn đề phát sinh
  • chuyển đổi giữa forum topic và issue
  • hosting để phục vụ cho trang web (RoR ready!)

Comments