This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nhóm tại Facebook.com

newwave again
Added by over 3 years ago

Nhóm người dùng TeX Việt Nam vừa được tạo ra tại http://facebook.com/. Nếu là thành viên của Facebook.com, bạn có thể xem và tham gia nhóm tại địa chỉ:

http://www.facebook.com/group.php?gid=108716320838

Việc tạo nhóm này là để "giữ tên", thu hút người dùng, thông báo các sự kiện,... Tuy nhiên, việc đặt câu hỏi, trao đổi tài liệu,... vẫn nên tiến hành ở trang dự án Rocky.


Comments