This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Miếng vá cho VnMiK 4.0.0

Miếng vá cho phép sử dụng gói VnTeX và bổ sung các gói ntheorem, fancyhdr, titlesec,...
Added by over 4 years ago

Tải về tất cả các tập tin ở http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/vnmik4/p1/ và chép vào thư mục vnmik/vnmik.package/ rồi thi hành tập tin install1.bat. Các gói và miếng vá gồm có

  1. vnmik-400-p1: miếng vá bổ sung một số gói còn thiếu (ntheorem, fancyhdr,..)
  2. vntex: gói VnTeX hỗ trợ tiếng Việt
  3. spdf-093: trình xem tập tin PDF mới nhất
  4. các tập tin còn lại là các script để cài đặt gói

Có thể chỉ tải về tập tin http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/vnmik4/p1.zip (12MB) bao gồm tất cả các tập tin trên


Comments