This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

thống kê hoạt động của site cho đến tháng 11/09

new project ;)
Added by over 3 years ago

Thống kê: Tháng 11/2009

Một dự án vừa được mở tại trang http://viettug.org/ (hoặc http://lovebsd.net/) dành cho tất cả các thành viên của trang. Mục đích của trang web là thông báo các tin tức cần thiết đến mọi thành viên. Bạn có thể tham gia hoặc không bằng cách chọn membership ở phần tóm tắt của dự án này tại http://viettug.org/projects/show/allusers.

Ngoài dự án trên, trang còn được bổ sung tên miền LoveBSD.net. Trong tương lai, tên miền này sẽ được thiết kế để tạo bộ cân bằng tải cho trang web.

Nội dung chính của bài viết này là tóm tắt tình hình hoạt động của trang web từ đầu năm 2009 đến hết tháng 11 của năm. Thống kê này bao gồm tất cả các dự án riêng tư và công cộng, và không bao gồm các trang con và các truy cập qua tên miền phụ.

  1. Đường màu xanh: số lượng người dùng đăng ký trong tháng
  2. Đường màu nâu: hoạt động ở diễn đàn của trang web cũ
  3. Đuờng màu đỏ tươi: hoạt động của diễn đàn mới

Cảm ơn tất cả các bạn quan tâm và tham gia trang ViệtTUG.org (LoveBSD.net).


Comments